Friday, April 28, 2023

BÀI MỚI TRONG THÁNG 4 CỦA NGU YÊN

BÀI MỚI TRONG THÁNG 4

CỦA NGU YÊN

 

1. 19 Hè 72. Trường ca tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa.

https://www.academia.edu/100881974/19_H%C3%A8_72_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_

2. Đi Tìm Hơi Thở Đã Tắt. Truyện ngắn.

https://www.academia.edu/99583455/%C4%90i_T%C3%ACm_H%C6%A1i_Th%E1%BB%9F_

3. Khái Niệm và Lý Thuyết Chính Trị. Concepts and Theories in Politics của Heywood

https://www.academia.edu/99213419/Kh%C3%A1i_Ni%E1%BB%87m_

4. Chủ Nghĩa Dân Tộc. Nationalism của David Miller

https://www.academia.edu/99213112/Ch%E1%BB%A7_Ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_T%E1%BB%99c

5. Mối Tình Của Viết. Tiểu luận về sáng tác

https://www.academia.edu/100745849/M%E1%BB%91i_T%C3%ACnh_C%E1%BB%A7a

 

Giới thiệu:

Dịch thuật: Giả Thuyết: Thường Thấm Tấu

https://www.academia.edu/48967503/D%E1%BB%8Bch_