Wednesday, May 17, 2023

2909. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Đêm vội

Hoàng Xuân Sơn

Đ   Ê   M    V  Ộ  I

)

vội đêm
vội với giấc bù
tôi lang chạ ngủ
em thu men nồng
mai. rồi biết có còn không
hương ngây từ nỗi đóa hồng xa xăm
bàn tay chăm bón yêu thầm
mà nơi trực diện đã thâm sâu tình
ta đi giữa trần vô minh
nghe sao lạnh quá ảnh hình lân la
một là tôi.  hai
em là
hồn xưa thược dược
bung ra ngón dài
em ngồi thuyền họa khoan thai
trăng như bến nghỉ đợi ngày khai nhan
vóc vạc tôi
sớm hoang đàng
kìa nơi du thủ
đa mang sơn tình
một lần hạnh ngộ hoa sinh
thì duyên nhau đã cung đình thiết thao
chào em.  tôi mớm câu chào

h o à n g x u â n s ơ n
11.mai.2023.