Wednesday, June 7, 2023

NGU YÊN: SÁCH VÀ BÀI VIẾT MỚI THÁNG 5/2023

NGU YÊN

SÁCH VÀ BÀI VIẾT MỚI

THÁNG 5/2023

 

1- Tạp chí Đọc và Viết, Số mùa Hè. Thế giới: Văn học Nghệ thuật Triết học. 249 trang.

https://www.academia.edu/101910609/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_

 

2- Tuyển Tp Thơ Thế Giới. Cuốn Hai. 432 trang.

https://www.academia.edu/101189773/Tuy%E1%BB%83n_

 

3- Khái Lược Dòng Thi Ca Nam Phi. 18 trang.

https://www.academia.edu/102280597/Kh%C3%A1i_L%C6%B0%E1%BB%A3c

 

4- Dennis Brutus. Thi Sĩ Nam Phi. 61 trang.

https://www.academia.edu/102314578/Dennis_Brutus_Thi_S%C4%A9_Nam_Phi

 

Giới thiệu truyện ngắn mới nhất của Ngu Yên. 

Đi Tìm Hơi Thở Đã Tắt.

https://www.academia.edu/99583455/%C4%90i_T%C3%ACm_H%C6%A1i_Th%E1%BB%9F_