Thursday, October 12, 2023

3062. Thơ NGUYỄN ĐỨC NHÂN: M.

Google images

M. ấy, nhịp cầu xưa giờ đã gãy

Người dang tay đâu nối được hai bờ

Mắt bờ đó, mắt bờ này đứng vẫy

Vẫy hoài công sông tuôn chảy xa mờ

 

M. ấy, nhịp cầu xưa giờ đã gãy

Người ơi người ấp ủ thoáng hương xa

Bước hụt hẫng cũng đôi lần lẩy bẩy

Giữa sông đời ướt sũng bóng trăng qua

 

M. ấy, nhịp cầu xưa giờ đã gãy

Bờ nhìn bờ gió nắng mộng chưa tan

Sông ngăn cách sóng dập dềnh đùn đẩy

Bóng thiên thu gió giật với mưa ngàn

 

M. ấy, nhịp cầu xưa giờ đã gãy

Bờ xa bờ lau sậy đẫm chiều sương

Sông chảy xiết đá ngầm ngăn cách vậy                                

Người hẹn người hóa đá dưới tà dương

 

2023