Friday, October 13, 2023

THÁNG 9 VỪA QUA VÀ NGU YÊN TRÊN ACADEMICSách phát hành trong tháng 9, 2023:

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới. Cuốn IV, 305 trang.

https://www.academia.edu/107013258/Tuy%E1%BB%83n

Bài viết trong tháng 9, 2023:

- Bệnh Nói Nhiều. Thứ Gì Cũng Biết.

https://www.academia.edu/106307657/B%E1%BB%87nh_N%C3%B3i_Nhi%E1%BB%81u

- Cô Đớn. (Xin đừng lầm với cô đơn.)

https://www.academia.edu/106183941/C%C3%B4_%C4%90%E1%BB%9Bn

- Dịch Thuật Thế Tục, Quan Điểm châu Á.

https://www.academia.edu/106891244/D%E1%BB%8Bch_thu%E1%BA%ADt_Th%E1%BA%BF

Tạp chí mới trong tam cá nguyệt tháng 9-tháng 11:

Tạp Chí Đọc và Viết, số mùa thu 2023. 

Số đặc biệt về hội họa.

https://www.academia.edu/105863898/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc