Thursday, December 28, 2023

3182. Tranh Trương Vũ: ẢO GIÁC 23: Sơn dầu trên bố, 48” x 36”,

ẢO GIÁC 23: Sơn dầu trên bố, 48” x 36”,
hoàn tất tháng 12/2023.