Monday, January 1, 2024

3191. Tuyển Tập Những Ca Khúc Ngoại Quốc Ngu Yên dịch


Tuyển Tập

Những Ca Khúc Ngoại Quốc

Ngu Yên dịch


Có bản nhạc đính kèm

Và những bài viết về nghệ thuật dịch ca từ và nghệ thuật ca hát.

 https://www.academia.edu/112638786/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Nh%E1%BA%A1c_Ngo%E1%BA%A1i_Qu%E1%BB%91c 

 

Giới thiệu bài viết trên Academia trong tháng 12, 2023

- Ý Về Dịch Nghĩ Về Thuật. Bài Một.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Translation-Study

Cập Nhật Cuối Năm 2023 "Cọp Sách". Thư mục toàn bộ bài viết và sách phát hành.

https://www.academia.edu/49004179/C%E1%BB%8Dp_S%C3%A1ch_v%C3%A0_Th%C6%B0_M%E1%BB%A5c

 

Tiết Mục Mới: Tác Giả và Tác Phẩm:

- Tạp Ghi Tháng Chạp. Vũ Tiến Lập.

https://www.academia.edu/111312415/T%E1%BA%A1p_Ghi_Th%C3%A1ng_Ch%E1%BA%A1p_Ti%E1%BA%BFt_M%E1%BB%A5c

- Tùy Bút Cuối Năm. Vũ Tiến Lập.

https://www.academia.edu/112069900/T%C3%B9y_B%C3%BAt_cu%E1%BB%91i