Saturday, January 6, 2024

3200. ĐINH CƯỜNG (1939-7/1/2016) Mười lăm bức tranh thiếu nữ.

 

BÊN KIA SÔNG
sơn dầu trên giấy, 22” x 24”


CHÂN DUNG ĐỘI KHĂN
sơn dầu trên canvas, 14” X 16”, 2014
 

RỪNG CHIỀU
sơn dầu trên canvas, 30" x 40"
 

CHIỀU ĐỒI NÚI
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”
 

TỊNH YÊN
sơn dầu trên canvas, 30” X 30”, 6.2014
 

MÂY MÙA THU
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”
  

THIẾU NỮ VỚI HOA HỒNG
sơn dầu trên canvas, 24” X 30”
 
 
THIẾU NỮ ĐI QUA NHÀ THỜ CON GÀ ĐÀ LẠT
sơn dầu trên canvas, 20" X 30"
 

NGỰA VẰN ĐÀ LẠT
sơn dầu trên bố, 24” X 30”, 1971
  

THIẾU NỮ NGOÀI CỬA SỔ MIỀN ĐỒI NÚI
sơn dầu trên canvas, 40” X 40”, 2014
 

THIẾU NỮ TRÊN ĐỒI DOMAINE DE MARIE ĐÀ LẠT
sơn dầu trên canvas, 24"x30"
 
 

THIẾU NỮ VÀ ĐÀN VIOLONCELLE
sơn dầu trên giấy, 18” X 20”
 

THIẾU NỮ VÀ NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH
sơn dầu trên canvas. 80 cm x 100 cm, 1987
 
 

TRÊN ĐỒI ĐÀ LẠT
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”
 
 

BÊN HỒ ĐÀ LẠT
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”