Monday, January 8, 2024

3201. Thơ THÀNH TÔN Nỗi đau.

Cardinal - Loài chim biểu tượng của tiểu bang Virginia mà Đinh Cường
thường gội là Chim Đỏ. Những bức tranh Đinh Cường vẽ sau năm 1989
thường thấy có bóng dáng lChim Đỏ. (PCH). Ảnh: Google images