Tuesday, March 26, 2024

3302. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Đà Lạt Tháng Ba.

Đà Lạt Tháng Ba - Sơn dầu Nguyễn Sông Ba, 60 cm x 90 cm