Wednesday, April 10, 2024

3324. Thơ Hoàng Xuân Sơn NHẬT THỰC HỒN THÁNG TƯ

Nhật thực 2024 nhìn từ Niagara Falls - Google images
 

Quả lửa đen
Mắt tròng vàng
Thời nao con đỏ cháy tên phận đòi
Giã từ ác mộng sông đồi
Chôn nhau trầm liệt mù khơi biển về
Hạt ngọc trời
Đục. man khê
Người giú tung tích
Hồn quê lụi tàn
Người ăn người khúc hỗn mang
Như không
Nhật
Nguyệt
Ăn tràn viễn phương
Tháng tư lạnh một tiền đường
Hồn ơi. đuối. thảm
Vàng hương chuộc mình
Trời nào rồi cũng điêu linh.
 
h o à n g x u â n s ơ n
9. tháng tư, 2024