Tuesday, May 7, 2024

3365. Photography: BÓNG CHIM CÂU Chim bồ câu bay qua Quảng trường lớn Bruxelles.(Bỉ) - Photo by Nguyễn Hữu

BÓNG CHIM CÂU
Chim bồ câu bay qua Quảng trường lớn Bruxelles.(Bỉ)
Photo by Nguyễn Hữu