Monday, June 3, 2024

3423. Thơ TRIỀU HẠNH Vĩnh biệt Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Ảnh Phạm Cao Hoàng, Virginia, 4.2022