Monday, June 3, 2024

3427. Flipbook do Tạp Chí Cỏ Thơm (Virginia thực hiện TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN/NHÀ THƠ TRẦN HOÀI THƯ (1942-2024).


Flipbook dày 243 trang do Tạp chí Cỏ Thơm (Virginia) 
thực hiện để tưởng nhớ Nhà Văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024). 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để đọc.

THƯƠNG TIẾC VĂN THI SĨ TRẦN HOÀI THƯ (1942-2024) (cothommagazine.com)