Monday, June 17, 2024

3445. Tranh Nguyễn Quang Chơn Chân dung tự hoạ qua gương.…


Tranh Nguyễn Quang Chơn

Chân dung tự hoạ qua gương để nhớ 18/6/2017,

ngày được qua đời 4 phút, 

để hiểu cuộc sống vô thường và mong manh!…