Tuesday, June 18, 2024

3448. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Hạnh Phúc (Sơn dầu 60cm x90cm - Kính tặng anh Trương Vũ).


HẠNH PHÚC
Sơn dầu Nguyễn Sông Ba – 60cm x 90cm
Thực hiện tháng 5 và 6. 2024
Kính tăng Anh Trương Vũ