Tuesday, June 25, 2024

Phát hành trong tuần lễ đầu tháng 7/2024: TẠP CHÍ NGÔN NGỮ số đặc biệt tưởng niệm Nhà văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024).Một số báo rất đặc biệt, 560 trang, với nhiều
bài vở, tranh ảnh giá trị.
Muốn có số báo này, vui lòng liên lạc
với anh Lê Hân (Đại diện tạp chí Ngôn Ngữ):
408-722-5626
han.le3359@gmail.com