Thursday, December 21, 2017

282. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH, Tiếng vọng từ lưng đồi, sơn dầu trên bố, 30" x 40"


Tranh
Trương Thị Thịnh

Tiếng vọng từ lưng đồi, sơn dầu trên bố, 30" x 40", 
thực hiện trong thập niên 1990