Wednesday, January 24, 2018

371. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Biết có xuân sang


t r a n h
nguyễn sông ba

Biết có xuân sang, tranh Nguyễn Sông Ba, 1.1.2018