Thursday, January 10, 2019

943. PHẠM DUY Trường ca CON ĐƯỜNG CÁI QUAN

PHẠM DUY
T R Ư Ờ N G  C A
CON ĐƯỜNG CÁI QUAN
Bấm vảo ảnh dưới đây để nghe 
Thái Thanh   Duy Khánh   Thái Hằng   Kim Tước
trình bày trường ca Con Đường Cái Quan 
(Thu âm trước 1975 - dài 36 phút,
Phạm Duy viết và đọc lời dẫn)