Tuesday, February 19, 2019

1002. Gokayama, the snowy Japanese Village

Gokayama,
the snowy Japanese Village

Bấm vào ảnh dưới đây để xem (Video 27 phút):