Thursday, March 7, 2019

1029. Tranh ĐINH CƯỜNG Chiều Lạc Lâm


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Chiều Lạc Lâm 1
sơn dầu trên canvas 24” x 30”

Chiều Lạc Lâm 2
sơn dầu trên canvas 16” x 20”