Sunday, March 3, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : BỐN MƯƠI BỐN BÀI THƠ TUYỂN Thơ Trần Văn Nam


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

BỐN MƯƠI BỐN
I THƠ TUYỂN
Thơ Trần Văn Nam


Tập thơ di cảo, được in ấn nhân giỗ đầu
nhà văn, nhà thơ Trần Văn Nam (1939-2018)
do Thành Tôn, Khánh Trường, Nguyễn Vũ thực hiện.

Ngoài 44 bài thơ Trần Văn Nam còn có
các bài viết về thơ văn Trần Văn Nam của
Viên Linh, Phạm Xuân Đài, Nguyễn Vy Khanh,
Nguyễn Mạnh Trinh, Trần Yên Hòa, Hoàng Xuân Trường.

Sách in rất đẹp, chỉ phổ biến hạn chế trong vòng thân hữu.