Friday, April 19, 2019

1085. Tranh TRƯƠNG VŨ Như Tuổi Vào Xuân sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4/2019


  Tranh
TRƯƠNG VŨ

Như Tuổi Vào Xuân
sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4/2019