Thursday, July 18, 2019

1195. Tranh LÊ THUẬN NGHĨA: CHÂN DUNG BÙI GIÁNG Tranh khảm ghép bằng 100% lá cây và cánh hoa khô (Collage Art)

Tranh
Lê Thuận Nghĩa

CHÂN DUNG BÙI GIÁNG
Tranh khảm ghép bằng 100% lá cây và cánh hoa khô (Collage Art)
40 cm x 50 cm, thời gian thực hiện: 120 giờ
Ngày hoàn thành: 01.05.2011
Nguòn: Blog Lê Thuận Nghĩa