Saturday, September 7, 2019

1246. Tranh TRƯƠNG VŨ: Tĩnh vật, sơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện năm 2008


Tranh
TRƯƠNG VŨ

TĨNH VẬT
sơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện năm 2008