Saturday, October 19, 2019

1273. NGẬM NGÙI Thơ Huy Cận - Phạm Duy phổ nhạc - Ca sĩ (người Pháp) Lily DoironNGẬM NGÙI
Thơ Huy Cận
Phạm Duy phổ nhạc
Ca sĩ (người Pháp) Lily Doiron 

Bấm vào ảnh dưới đây: