Thursday, January 2, 2020

1391. Tranh ĐINH CƯỜNG Trở về phố cũ, sơn dầu trên giấy

Tranh
ĐINH CƯỜNG

TRỞ VỀ PHỐ CŨ
Sơn dầu trên giấy, dinhcuong