Friday, January 17, 2020

1413. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Nhánh hoa tháng giêng

t r a n h
đinh trường chinh

Nhánh hoa tháng giêng
Sơn dầu, đtc, 7 January 2020