Sunday, January 12, 2020

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ SỐ 5 – XUÂN CANH TÝ 2020 – THÁNG 1.2020
GIỚI THIỆU
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
NGÔN NG
SỐ 5 – XUÂN CANH TÝ 2020 – THÁNG 1.2020


Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Dàn trang: Nguyễn Thành & Lê Hân
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai
_________________________________________

Nhóm chủ trương:
LUÂN HOÁN    SONG THAO    
NGUYỄN VY KHANH    HỒ ĐÌNH NGHIÊM    LÊ HÂN

Thư từ bài vở xin gửi về:
LUÂN HOÁN: lebao_hoang@yahoo.com
SONG THAO: tatrungson@hotmail.com

Tòa soạn & trị sự:
LÊ HÂN : (408)722-5626
han.le3359@gmail.com