Monday, April 17, 2023

2873. Việt-Thạch Nguyễn Thụy-Đan tập Kiều: Kẻ Bưởi tháng tư, gặp gỡ và tiễn-biệt Nguyễn Minh-Nữu

Việt-Thạch Nguyễn Thụy-Đan tập Kiều

Kẻ Bưởi tháng tư, gặp gỡ và tiễn-biệt Nguyễn Minh-Nữu

 

Dặm ngàn nước thẳm non xa, (1255)

Đoàn-viên vội mở tiệc hoa vui vầy. (3060)

Mấy lâu mới được một ngày, (315)

Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. (720)

Anh-hùng mới biết anh-hùng, (2277)

Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần. (2702)

Tìm đâu cho thấy cố-nhân? (1797)

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. (2236)

Trải bao thỏ lận ác tà, (79)

Hoa trôi man mác biết là về đâu! (1050)

Nạn xưa trút sạch làu làu,  (2737).

Những điều trông thấy đã đau đớn lòng. (4)

Kiếp này nợ trả chưa xong… (1019)