Friday, July 14, 2023

2963. NGUYỄN HỮU Ảnh nghệ thuật: CHIỀU VỀ (Bến phà Bình Khánh-Cần Giờ Sài Gòn)

CHIỀU VỀ (Bến phà Bình Khánh-Cần Giờ Sài Gòn)